تبلیغات
همه چی از همه جا، همه جور - جزوه های کاردانی (اندیشه اسلامی) محرم

اهمیت و ضرورت خدا شناسی

                  انسان ذاتا خدا جو و خدا پرست می باشد(نیاز به پرستیدن)

پیشینه پرستش

دلایل لزوم گام نهادن در طریق خدا شناسی

                    1- وجود شکر منعم حقیقی(واجب بودن تشکر از نعمت)

               2-رفع خطر احتمالی

نکته :

1-نیاز پرستش از گذشته(چند خدایی) مثال : انواع بت ها (از سنگ و چوب و خرما و...)، آتش ، حیوان، ستاره ها ، خورشید ، ماه و ...

2- قربانی کردن(فرزندان و همسران(زنان و کنیزها)و بعد ها حیوانات و ختنه کردن به جای قربانی کردن)

3- مرده پرستی (ابتدا ترس از مرده شروع شد)

4- عقل انسان محکوم مکان و زمان