تبلیغات
همه چی از همه جا، همه جور - جزوه های کاردانی (برنامه نویسی) محرم

برنامه = الگوریتم + داده

انواع داده ها 

1- عددی     1-صحیح   integer 2bit   و  long integer 4bit

                2- غیر صحیح   double 8bit

 2- غیر عددی   1- مقدار منطقی  boolean    T/F

                    2-stringطولانی      1-ثابت

                                               2- متغیر