تبلیغات
همه چی از همه جا، همه جور - سوالات تستی رایانه کاردرجه1-VB ۱- محرم
پنجشنبه 26 فروردین 1389

سوالات تستی رایانه کاردرجه1-VB ۱-

   نوشته شده توسط: نصیر دوستی    

سوالات تستی رایانه کاردرجه1-VB

۱-  ویژگی  RAD  در نرم افزار ویژوال بیسیک به چه معناست؟

الف)طراحی گرافیکی برنامه                                 ب)طراحی ساده برنامه

ج)طراحی ساخت یافته برنامه                                د)طراحی سریع برنامه*

2-کدام ویژگی زیررا ویژوال بیسیک نسخه 6 ندارد.

الف)طراحی سریع برنامه  (RAD)                    ب)رسیدگی به رویداد ها   (Event handling)

ج)محیط توسعه یافته مجتمع  (IDE)                   د)پشتیبانی کامل از شی گرایی* object oriented))

3-ویژوال بیسیک نسخه 6 یک زبان ........است.

الف)شی گرا   (object oriented)

 ب)مبتنی بر شی object base))  *

 ج)مبتنی بر کلاس  class base)  )

د)مبتنی بر کنترل  (control base)

بقیه در ادامه مطلب

4- کدام یک از گزینه های زیر نسخه های ویژوال بیسیک است.

الف)   (GW BASIC)

ب)   (QBASIC)

ج) (VISUAL BASIC. NET)

د)گزینه های الف و ب و ج صحیح است*

5-کدام ویژگی زیر مزایای استفاده از ویژوال بیسیک است.

الف)مجموع کاملی از اشیا ء را در اختیار می گذارد

ب)برنامه ایجاد شده به راحتی می تواند با ماوس و صفحه کلید کار کند

ج)به کلیپ بورد و چاپگر دسترسی کامل دارد

د)همه ی موارد صحیح است*

 6-ویژگی GUI در نرم افزار ویژوال بیسیک به چه معناست.

الف)طراحی گرافیکی برنامه*           ب)طراحی ساده برنامه

ج)طراحی ساخت یافته برنامه           د)طراحی سریع برنامه

7- Qbasic یک زبان مبتنی بر ...... بوده و برای سیستم عامل ....... طراحی شده است.

الف)گرافیکی-  Windows   ب)متن - Dos  *     ج)ساخت یافته-  Windows    د)هیچکدام

8-ویژوال بیسک یک زبان..... است که برای طراحی برنامه ها در سیستم عامل...... است.

الف)گرافیکی-  Windows*     ب)متن-  Dos      ج)ساخت یافته-  Dos           د)هیچکدام

 

9- QBASIC    به معنی:

 الف)هر اتفاقی که در زمان اجرای یک برنامه روی دهد

ب)دستورالعمل های نمادین جهت استفاده افراد مبتدی به منظور اهداف گوناگون است*

ج)طراحی سریع برنامه در ویژوال بیسیک است

د)یکی از روشها ی برنامه نویسی است که برای تولید نرم افزار بکار می رود

10- ویژگی برنامه نویسی ساخت یافته چیست؟

الف)خوانایی برنامه بیشتر و خطا یابی آن راحت تر می شود*

ب)یکی از ویژگی های مهم در این روش وراثت در کلاس ها است

ج)تمام ابزار های لازم برای ایجاد اجرا و خطا یابی برنامه ها به صورت مجتمع است

د) هیچکدام

11-زبان برنامه نویسی مبتنی بر شیء...... گویند.

الف)  Object oriented    ب)  Class   ج)   Object based *   د)گزینه های الف و ب صحیح است

 

12-انواع نگارشهای ویژوال بیسیک در گزینه های زیر کدامند.

الف)آموزشی       ب)خطی         ج)سازمانی         د)گزینه های الف و ج صحیح است*

13-کدام یک از گزینه های زیر ویژگی نگارش حرفه ای است.

الف)قابلیت برنامه نویسی در حد پایه را ارایه می کند.

ب) به منظور ایجاد سیستمهای نرم افزاری بزرگ استفاده می شود.

ج)امکان استفاده از کنترل های مربوط به بانکهای اطلاعاتی و طراحی کنترل ها را در اختیار برنامه نویس قرار می دهد*

د)گزینه های الف و ج صحیح است

14-کدام یک از ویژگی های  VB ارتباط  گرافیکی بین کاربر و محیط برنامه نویسی برقرار می کند؟ 

الف)   IDE           ب)  GUI*            ج)  RAD            د)   Event handling

15-مطلب "تمام ابزار های لازم برای ایجاد اجرا و خطا یابی برنامه ها به صورت مجتمع قرار داده شده تا برنامه نویس به سرعت برنامه را اجرا کند" کدام ویژگی ویژوال بیسیک است.

الف)  RAD               ب)   GUI           ج)    IDE*        د)   API

16-.چه منویی شامل گزینه هایی جهت ایجاد ، باز نمودن و ذخیره پروژه و ایجاد فایل اجرایی می باشد ؟

   Run           د)Viewج)           Edit ب)         * File الف)

17-برای ویرایش copy، paste،cut.از چه منویی در VB    استفاده می شود ؟

 Help                 د)Run*           ج) Edit ب)           File الف)

18. گزینه هایی جهت نمایش پنجره های مختلف ویژال بیسیک است ؟

*Viewد)             Runج)           Edit            ب)Fileالف)

 

19. چه منویی برای اضافه یا حذف کردن اجرای پروژه مثل فرم ها استفاده می شود؟

*Project د)            Runج)            Edit            ب)File(الف

20. چه منویی جهت تنظیم موقعیت کنترل های روی فرم استفاده می شود؟

*Formatد)          Runج)       Project ب)            Runالف)

21. چه منویی شامل گزینه هایی جهت خطا یابی در برنامه است ؟

Debug    *          د)Run           ج)Edit         ب)File الف)

22. چه منویی شامل گزینه هایی جهت اجرا  یا  توقف اجرای برنامه است؟

Help        د)Query          ج)* Runب)       Fileالف)

23. .چه منویی شامل جهت بازیابی داده ها از پایگاه داده بکار می رود؟

Help          د) Query  *        ج)Run         ب)Fileالف)

24. .چه منویی شامل جهت ویرایش و اصلاح در طراحی پایگاه داده بکار می رود؟

Diagram *       د)View            ج)Run        ب)File(الف

25. .چه منویی شامل گزینه هایی برای کار با توابع و هم چنین ایجاد منو در برنامه است؟

Tools *         د)View        ج)Edit     ب)Fileالف)

26. .چه منویی برای نصب و حذف بعضی از عناصر ویژال بیسیک بکار می رود؟

*Add-insد)         View        ج)Edit    ب)Fileالف)

27. .چه منویی جهت مرتب کردن و فعال کردن پنجره های از این منو استفاده می شود؟

Runد)   * Windows        ج)Edit    ب)Fileالف)

28. .چه منویی شامل گزینه هایی جهت بدست آوردن اطلاعات کمکی است؟

 File     %