تبلیغات
همه چی از همه جا، همه جور - کد گلباران در سایت یا وبلاگ محرم
جمعه 13 فروردین 1389

کد گلباران در سایت یا وبلاگ

   نوشته شده توسط: نصیر دوستی    نوع مطلب :وبلاگ نویسی ،

کد گلباران در سایت یا وبلاگ

در ادامه مطلب

برای استفاده متنی که در ادامه مطلب می باشد را به  در محل کد جاوا یا html ادر بلاگ با سایت تون است انتقال بدین در صورت بروز مشکل یا ایجاد تغییرات در قسمت نظرات مکاتبه نمایید

<!-- this script got from KKR-->

<body bgcolor='#000000' >
<!-- Start of Fireworks -->
<script language="JavaScript">
<!-- IE4+, NS4+, NS6 Fireworks script by
kurt.grigg@virgin.net
CL=new Array('#ff0000','#00ff00','#ffffff','#ff00ff','#ff a500','#ffff00','#00ff00','#ffffff','#ff00ff')
CL2=new Array('#ffa500','#00ff00','#FFAAFF','#fff000','#ff fffF')
Xpos=130;
Ypos=130;
I='#00ff00';
C=0;
S=5;
H=null;
W=null;
Y=null;
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
A=14;
E=120;
L=null;
if (NS4){
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<LAYER NAME="nsstars'+i+'" TOP=0 LEFT=0 BGCOLOR='+I+' CLIP="0,0,2,2"></LAYER>');
}
if (NS6){
window.document.body.style.overflow='hidden';
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="ns6stars'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;height:2 px;width:2px;font-size:2px;background:'+I+'"></div>');
}
if (IE4){
document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < A; i++)
document.write('<div id="iestars" style="position:absolute;top:0;left:0;width:2px;he ight:2px;background:'+I+';font-size:2px"></div>');
document.write('</div></div>');
}
function Fireworks(){
H=(NS4||NS6)?window.innerHeight:window.document.bo dy.clientHeight;
W=(NS4||NS6)?window.innerWidth:window.document.bod y.clientWidth;
Y=(NS4||NS6)?window.pageYOffset:window.document.bo dy.scrollTop;
for (i=0; i < A; i++){
if (IE4)L=iestars[i].style;
if (NS4)L=document.layers["nsstars"+i];
if (NS6)L=document.getElementById("ns6stars"+i).style ;
var F = CL[Math.floor(Math.random()*CL.length)];
var RS=Math.round(Math.random()*2);
L.top = Ypos + E*Math.sin((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
L.left= Xpos + E*Math.cos((C+i*5)/3)*Math.sin(C/100)
if (C < 110){
if (NS4){L.bgColor=I;L.clip.width=1;L.clip.height=1}
if (IE4||document.getElementById)
{L.background=I;L.width=1;L.height=1;L.fontSize=1}
}
else{
if (NS4){L.bgColor=F;L.clip.width=RS;L.clip.height=RS }
if (IE4||document.getElementById){L.background=F;L.wi dth=RS;L.height=RS;L.fontSize=RS}
}
}
if (C > 220){
C=0;
var NC = CL2[Math.floor(Math.random()*CL2.length)];
I=NC;
E=Math.round(100+Math.random()*90);
Ypos = E+Math.round(Math.random()*(H-(E*2.2)))+Y;
Xpos = E+Math.round(Math.random()*(W-(E*2.2)));
}
C+=S;
setTimeout("Fireworks()",10);
}
Fireworks();
// -->
</script>
<!-- End of Fireworks -->